Hoppa till huvudinnehåll

Articles of association

Articles of association

Bolagsordning

Bolagsordning för Umeå Parkerings Aktiebolag

Org nr 556131-0573

Bolagsordning 

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är Umeå Parkerings Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget skall förvärva, äga och förvalta fastighet i vilken parkeringsrörelse ska vara inrymd, att bedriva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna erbjuda attraktiva parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning skapa ett tillgängligt och trafiksäkert Umeå. Parkeringsanläggningarna ska drivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommunföretag AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst
tio miljoner (10 000 000) kronor.

§ 7 Aktie
Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av femtio (50) och ett högsta antal av hundra (100).

§ 8 Granskning
Kommunstyrelsen i Umeå kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet.

§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med valet vem av styrelsens ledamöter som ska vara ordförande och vem som ska vara vice ordförande. Avgår styrelseledamot under mandatperioden sker fyllnadsval genom kommunfullmäktiges försorg.

§ 10 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagstämman en revisor och en suppleant på den årsstämma som hålls efter det fjärde, alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång.

§ 11 Lekmannarevisorer
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagstämman
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling;

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
 9. I förekommande fall anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer samt övriga valärenden.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman.

 1. Årlig fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
 2. Ram för upptagande av krediter.
 3. Ställande av säkerhet.
 4. Bildande av bolag.
 5. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av bolagets omsättning.
 6. Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars större vikt.Beslut enligt punkt 2, 4, 5 och 6 ska godkännas av fullmäktige för att gälla.

§ 15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare
Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 17 Hembud
Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp ska köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarandet stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom två månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

Beslut av Bolagsordning i Umeå kommunfullmäktige, reviderad 2014-10-27.