Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringsregler

Vill du fördjupa dig i parkeringsreglerna?

Det finns generella regler för att stanna och parkera fordon. Reglerna gäller i hela landet och anges inte med vägmärken utan du som trafikant är skyldig att kunna dem. Lokala bestämmelser utmärks normalt med vägmärken. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:
• Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
• Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Allmänt

 • Du får endast stanna och parkera i färdriktningen på en väg. På enkelriktade vägar får du parkera på båda sidorna av vägen så länge som du inte bryter mot huvudprinciperna.
 • När du stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.
 • Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tätbebyggt område ska du alltid stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

Förbjudet att parkera

 • Du får inte parkera så att andra inte kan komma in eller ut ur sitt fordon.
 • Du får inte blockera så att ett annat fordon inte kan köra iväg.
 • När du parkerat måste alla hjul vara innanför parkeringsrutans markering.
 • På gågata och gårdsgata får du enbart parkera om det finns särskilt anordnade parkeringsplatser.
 • Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.
 • Du får inte parkera på huvudled.
 • Det är förbjudet att parkera på en busshållplats. Däremot får du stanna för att släppa av passagerare på busshållplatser så länge som du inte hindrar en buss.
 • Du får inte parkera bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs en väg.
 • Du får inte parkera bredvid en anordning, till exempel en container som står längs en väg.
 • Du får inte parkera på en mötesplats som bär märket för mötesplats.

Förbjudet att stanna

 • Du får inte stanna eller parkera i en korsning med järnväg eller spårväg.
 • Du får inte skymma vägmärken eller trafiksignaler när du stannar eller parkerar.
 • Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana eller en korsande cykelbana.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare ett övergångsställe, en cykelöverfart, en korsande gångbana, en korsande cykelbana närmare än tio meter.
 • På en motorväg eller motortrafikled får du varken stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägkorsning eller närmare än tio meter från den korsande körbanans ytterkant.
 • I en vägport eller i en tunnel får du inte stanna eller parkera.
 • Du får varken stanna eller parkera på eller i närheten av ett backkrön.
 • I eller i närheten av en kurva där sikten är skymd får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera närmare en spärrlinje än tre meter. Om det finns en streckad linje mellan fordonet och spärrlinjen är det dock tillåtet att stanna och parkera.
 • I ett cykelfält får du inte stanna eller parkera.
 • Du får inte stanna eller parkera på en gångbana.
 • På en cykelbana får du varken stanna eller parkera.
 • I ett spärrområde får du inte stanna eller parkera.
 • I ett körfält för linjetrafik får du inte stanna eller parkera.

Felparkering

Om du inte följer de generella eller lokala parkeringsreglerna riskerar du att få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.