Hoppa till huvudinnehåll

Dina uppgifter är viktiga

På Upab värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet och det är viktigt hur vi hanterar dina personuppgifter. På denna sida kan du läsa mer om detta.

 

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

På Umeå Parkerings AB, Upab, värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter. Det är viktigt att du läser igenom och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Offentlighetsprincipen
Upab är ett kommunalt aktiebolag vilket innebär att bolaget lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inhämtas blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifterna anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter som tele­fonnummer och e­-postadress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oavsett av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Du är en fastighetsägare som vill anlita Upab gällande parkering
Uppgifter samlas in vid kontakt med fastighetsägaren inför skrivande av avtal rörande övervakning, drift, arrende- och hyresavtal samt avtal om köp av underhållstjänster. Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden enligt avtalet.
Du hyr bostad av oss
När du tecknar ett hyresgästavtal med oss behöver vi behandla personuppgifter om dig, till exempel uppgifter om din ekonomi och hur du har skött tidigare boende och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsavtal och andra intyg eller dokumentation som styrker din inkomst. Vid behov tar vi även in referenser från tidigare hyresvärdar. Vi sparar inte kreditupplysningar eller uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst.
Du tecknar ett digitalt parkeringstillstånd

När du köper ett digitalt tillstånd via vår hemsida eller app behandlar vi dina personuppgifter då vi har ett berättigat intresse att administrera och uppfylla våra skyldigheter som avtalspart. Vid utebliven betalning kan dina uppgifter komma att vidarebefordras till inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten för hantering. Kontaktuppgifterna kan också komma att användas för information om framkomlighet eller om möjligheterna till parkering tillfälligt hindras och vid kundundersökningar.

När du registrerar ett konto hos Parkster eller EasyPark behandlar de dina personuppgifter enligt deras integritetspolicy. När du sedan ansöker om ett digitalt parkeringstillstånd på något av Upab:s områden behandlar vi uppgifter som telefonnummer och fordonets registreringsnummer som du har lämnat till Parkster eller EasyPark för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet.

När du genomför ett köp i våra biljettlösa parkeringsautomater behandlas dina uppgifter för identifiering och/eller automatisering för parkeringsövervakning samt nödvändig administration. Dina personuppgifter behandlas då vi har en rättslig förpliktelse att hantera dessa. Dina personuppgifter behandlas av Flowbird AB, personuppgiftsbiträdet förbinder sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt enligt Upab:s instruktioner.

Om du hyr personalparkering eller parkering genom någon av våra samarbetspartner kommer vi att kontroller att du uppfyller de villkor för parkering som du ingick när du tecknade avtalet. Vi kan då komma att dela personuppgifterna med externa parter för att kontrollera att dessa villkor fortfarande uppfylls

Du köper ett parkeringstillstånd via någon av våra återförsäljare

När du, genom någon av våra återförsäljare får tillstånd att parkera på någon av våra parkeringar är Upab personuppgiftsansvariga för behandlingen. Återförsäljaren lämnar ut ditt registreringsnummer till oss för att vi skall kunna kontrollera de bilar som står på några av de parkeringsområden vi kontrollerar. Vi hanterar registreringsnumret då vi har ett berättigat intresse av att kontrollera vilka bilar som har tillstånd att parkera inom våra områden.

När du använder våra elektroniska nyckelsystem
När du hämtar ut nycklar av oss kvitteras dessa ut genom en nyckelkvittens, vi kan även komma att ta in fullmakter för nycklar. Dessa behöver vi för att säkerställa ett säkert utlämnande av nycklar i enlighet med avtal.

 

När du använder elektroniska nyckelsystem eller passagesystem (även kallade taggar eller brickor) för att komma in i parkeringshus, garage, bostäder, lokaler etc hanterar vi dessa för att fullgöra vårt avtal mot dig som avtalspart.

 

Vi kan komma att lämna ut de uppgifterna till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Du har fått en kontrollavgift

Upab utfärdar kontrollavgifter enligt lag om kontrollavgifter vid olovlig parkering (SFS 1984:318). Utfärdandet och därtill hörande personuppgiftshantering utgör en uppgift av allmänt intresse.

Vid utfärdande av kontrollavgift skannas fordonets registreringsnummer och uppgifter om fordonets märke och modell hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister. Vid påminnelse och krav på kontrollavgiften hämtas ägarens namn, adress och personnummer från Transportstyrelsen vägtrafikregister. 

Vid överklagan av kontrollavgift lämnar den överklagande personuppgifter som behandlas för att administrera överklagningsärendet. Detta gäller även ytterligare personuppgifter som du meddelar oss i din överklagan. Vid utebliven betalning av kontrollavgift vidarebefordras ärendet till inkassobolag eller Kronofogdemyndigheten för hantering.

Du har fått en parkeringsanmärkning

Upab utfärdar parkeringsanmärkningar enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206). Utfärdandet av parkeringsanmärkning och därtill hörande personuppgiftshantering utgör myndighetsutövning. 

Vid utfärdande av parkeringsanmärkning skannas fordonets registreringsnummer och uppgifter om fordonets märke och modell hämtas från Transportstyrelsen vägtrafikregister. Parkeringsanmärkningen vidarebefordras till Transportstyrelsen som administrerar avgiften, påminnelse och krav.

Bestridande av parkeringsanmärkning görs hos Polismyndigheten som är överklagningsinstans och då inhämtas uppgifter om parkeringsanmärkningen och fordonsägare från Transportstyrelsen.

När du kontaktar oss
När du kontaktar oss via e-post, chattverktyget, kontaktformuläret eller genom sociala medier hanterar vi dina kontaktuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med dig och svara på dina frågor. Om du kontaktar oss via sociala medier (Facebook) är det viktigt att du läser deras information om personuppgiftshantering.
När du deltar i en digital tävling
De uppgifter som du lämnar till oss när du deltar i en digital tävling behandlas med ändamålet att administrera tävlingen och för att kontakta vinnaren. Kontaktuppgifterna lämnas inte till tredje part.
Marknadsundersökningar och statistik

Vi behandlar personuppgifter för vår egen marknadsföring, vid marknadsundersökningar men även för statistiska ändamål. Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra oss, utveckla våra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Vid undersökningar och framtagande av statistik presenteras bara information för oss på aggregerad nivå. Underlaget där personuppgifter behandlas raderas när till exempel projektet är slutfört eller analysen verifierad. Ibland kan en av våra samarbetspartner utföra marknadsundersökningar, vi är då tydliga när det sker och skriver så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dessa. 

Kameraövervakning

Upab använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga brottslig verksamhet och säkerställa säkerhet för de personer som rör sig i de miljöer som är extra utsatta. Kameraövervakningen som utförs av Upab sker på den rättsliga grunden intresseavvägning då intresset av att förebygga brott och skadegörelse samt säkerställa säkerhet och ordning är något vi värnar högt om. Materialet sparas i högst 14 dagar. Vi delar inte uppgifterna till någon annan än rättsvårdande myndighet som kan begära ut detta vid misstanke om brott.

Cookies

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.

Så länge behåller vi uppgifterna
Vi behåller dina uppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och enligt lagstadgade lagringsperioder för respektive ändamål. Dessa skyldigheter kommer t ex från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, arkivlagen och kommunallagen. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rättelse och insyn
Upab strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via uppgifterna längst ner. Avgift för utlämnande kan komma att tas ut.
Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Som registrerad har du vissa rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. Utöver nedan listade rättigheterna har du också rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, detta gör du enklast på deras hemsida. 

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, vilket vi gör med denna information på vår hemsida
  • Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter
  • Du har rätt att begära att vi tillfälligt inte behandlar dina personuppgifter för ett specifikt ändamål
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter
  • Du har rätt att motsäga dig automatiserat beslutsfattande
Klagomål

Om du har några frågor eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår personuppgiftskoordinator via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar här nedan.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du även skicka dessa till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Mer information hittar du på deras webb.

 

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

E-post: dataskydd@upab.se

Besöksadress Skolgatan 65A, Umeå

Postadress Box 297, 901 06 Umeå

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud

Daniel Glaad
E-post: dso.ukf@insatt.com

Upab kan komma att ändra denna information. Den senaste versionen av informationen kommer alltid att publiceras på Upabs hemsida. 2024-03-08.