Hoppa till huvudinnehåll

Ägardirektiv


Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy för Umeå kommuns kommunala bolag vilken reglerar relationen mellan Umeå kommunföretag AB som ägare och de helägda bolagens styrelser. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Umeå kommunföretag AB.

Utgåva 1.0
Datum 2021-11-29
Upprättad av Umeå Kommunföretag AB
Fastställd av: Umeå kommunfullmäktige

1. De generella ägardirektivens tillämplighet

Dessa generella ägardirektiv gäller för Umeå kommuns helägda och
majoritetsägda kommunala bolag. Om ett bolag som omfattas av dessa
generella ägardirektiv ingår i en koncern med helägda och/eller majoritetsägda
dotterbolag åligger det moderbolaget att säkerställa att helägda och
majoritetsägda dotterbolag blir bolagsrättsligt bundna av dessa generella
ägardirektiv.

2. Definitioner

Med ”Umeå kommuns helägda och majoritetsägda kommunala bolag” avses
samtliga aktiebolag i vilka Umeå kommun direkt eller indirekt äger mer än 50
procent av aktierna.

Med ”Bolaget” avses vart och ett av Umeå kommuns helägda och
majoritetsägda kommunala bolag

Med ”Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun” avses de av Umeå
kommunfullmäktige senast antagna riktlinjerna för ägarstyrning i Umeå
kommun.

Med ”Riktlinjer för Umeå Kommunkoncernens finansiella verksamhet” avses
de av Umeå kommunfullmäktige senast antagna riktlinjerna för Umeå
kommunkoncerns finansiella verksamhet som antagits av kommunfullmäktige

Med ”UKF” avses Umeå kommunföretag AB

3. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Umeå kommun genom UKF. Bolaget är en del av kommunens
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet
regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

4. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv,
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och
sekretesslagen, eller strider mot Bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

5. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion
över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med Riktlinjer för
ägarstyrning i Umeå kommun.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets
styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har
att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.

6. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss
uppgift till kommunen eller UKF får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall
uppge att uppgifter uteslutits.

7. Bolagets verksamhet och inriktning

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

8. Övergripande mål och uppdrag
Bolaget ska stödja uppfyllandet av Umeå kommuns vision och övergripande
mål. Umeå kommuns vision och övergripande mål för perioden 2022 – 2025 är
följande:

Mål 1: Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och
ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.

Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden.

Mål 3: Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha
samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.

Mål 4: Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Mål 5: För att klara kompetensförsörjningen, förbättra arbetsmiljö och ge bättre
medborgarnytta ska de möjligheter som den digitala transformationen innebär
vara förstahandsalternativet för Umeå kommuns verksamhetsutveckling.

Bolagets verksamhet ska vidare bedrivas i enlighet med följande
tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige:

Uppdrag 8: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att
skattemedel, som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn, även med
annan utförare än kommunen, används på ett felaktigt sätt och/eller i kriminellt
syfte, till exempel för att finansiera organiserad brottslighet, samt att ta fram
förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.

9. Samverkan

Bolaget ska följa den strategi för samordning mellan de kommunala bolagen
för att uppnå ökad effektivitet så att verksamheten kan bedrivas med en god
ekonomisk hushållning

Bolaget ska tillsammans med Umeå kommuns övriga verksamheter skapa nytta
för Umeå kommun och dess invånare. Bolagets verksamhet ska samordnas
med Umeå kommuns övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt.

Bolaget ska på förfrågan från kommunstyrelsen samverka med
kommunstyrelsen och Umeå kommuns övriga verksamheter

10. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas. I Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun finns exempel på vad
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. UKF har mandat
att bedöma om frågor är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vid osäkerhet ska Bolaget därför låta UKF bedöma huruvida en viss fråga är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget
samråda med UKF som avgör om frågan ska vidare till kommunstyrelsen.

11. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen
samt till lekmannarevisorns granskning.

12. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om
huruvida Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

13. Information och ägardialog

UKF ska fortlöpande hållas informerad av Bolaget om dess verksamhet.

Bolaget ska initiera möten med UKF om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa Bolagets ställning och resultat per
tertial. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål överlämna följande dokument alternativt en
sammanställning av dessa dokument till UKF för vidareförmedling till
kommunstyrelsen:

  • Protokoll från bolagsstämma
  • Budget
  • Strategisk plan/affärsplan
  • Delårsrapporter och årsredovisning
  • Revisionsberättelse och granskningsrapporter från lekmannarevisorer
  • Övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsens bedömning

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte
med UKF minst en gång per år.

Bolaget ska en gång per år, på Bolagsdagen, redovisa sitt arbete inför
kommunfullmäktige.

Bolaget ska en gång per år redovisa sitt arbete inför kommunstyrelsen.

Bolaget ska en gång per år redovisa sitt arbete inför UKF.

Ägardialogen ska utgå från dessa ägardirektiv och från det särskilda
ägardirektivet för Bolaget. Bolaget ska därför redovisa hur verksamheten i
Bolaget har planerats och genomförts utifrån ägardirektiven. Bolaget ska vid
utgången av varje tertial rapportera uppnådd
måluppfyllelse för de särskilda ägardirektiv som meddelats Bolaget.

14. Bolagsstyrningsrapport

Bolaget ska årligen avge en bolagsstyrningsrapport över det gångna
verksamhetsåret. I bolagsstyrningsrapporten redogör Bolaget bland annat för
hur Bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka
ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande
direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör,
tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för
kommunstyrelsens bedömning om de kommunala bolagens ändamålsenlighet
och funktion.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla beskrivningar av:

  • Bolagsstyrelsens arbete under året
  • Bolagets efterlevnad av styrande direktiv
  • Bolagets interna styrning och kontroll

15. Budget och strategisk plan

Bolaget ska årligen fastställa strategisk plan med strategiska mål för de
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår.
Fastställd plan och budget ska utan dröjsmål tillställas UKF.

16. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till UKF lämna de uppgifter som av UKF bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport.

Bolaget ska till UKF lämna de uppgifter som av UKF bedöms nödvändiga för
upprättande av budget.

17. Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos Bolaget enligt de grunder som
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen
och offentlighets- och sekretesslagen.

18. Arkivreglemente

Umeå kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Umeå kommun.

19. Bolagsstämma och styrelsemöten

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Bolaget ska i förvaltningsberättelsen redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna
syftet och ramarna med densamma. Utifrån detta ska Bolaget vid
bolagsstämma och styrelsemöten utvärdera hur verksamheten i Bolaget bedrivs
med utgångspunkt från dessa generella ägardirektiv och särskilda ägardirektiv
för Bolaget.

Bolaget ska vid minst ett styrelsemöte per år bedöma relevans och aktualitet i
såväl generella som särskilda ägardirektiv. Om Bolaget vid denna årliga
översyn uppmärksammar att något direktiv blivit inaktuellt/irrelevant åligger
det Bolaget att anmäla detta till UKF.

Bolaget ska på varje mandatperiods första bolagsstämma fastställa den senast
antagna bolagsordningen. Om Bolaget då uppmärksammar att någon del av
bolagsordningen inte längre är aktuell och/eller relevant åligger det Bolaget att
anmäla detta till UKF.

20. Riktlinjer för ägarstyrning

Bolaget skall följa Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun.

21. Finanspolicy

Bolaget ingår i Umeå kommuns internbank och har att iaktta vad som stadgas i
Riktlinjer för Umeå Kommunkoncernens finansiella verksamhet.

22. Riktlinjer från Umeå Kommunföretags styrelse

Bolaget har att följa de instruktioner och riktlinjer för verksamheten som UKF
beslutar även om särskilda ägardirektiv inte anmäls vid bolagsstämma.

22. Utvärdering av styrelsearbetet
Bolagets styrelse skall årligen, förslagsvis vid årets sista sammanträde,
utvärdera sitt eget och verkställande direktörens arbete under året.
Utvärderingen skall sammanställas och tillsammans med lekmannarevisionens
granskningsrapport tillställas UKF.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande vid denna överläggning.

23. Instruktion för verkställande direktör
Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning meddela riktlinjer och
anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande
förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i
instruktion för verkställande direktören och ska utgå från den vid var tid
gällande mall för VD-instruktion som UKF tillhandahåller. Bolagets styrelse
ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden
och vunna erfarenheter.

I instruktionen ska anges de inom Bolaget förekommande ärenden, som med
hänsyn till arten och omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till
löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens
beslutanderätt.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till
Bolagets styrelse ska anmäla beslut han eller hon fattat.

24. Arbetsordning för styrelsen

Bolagets styrelse ska i erforderlig omfattning utarbeta och anta arbetsordning
för sitt arbete. Arbetsordning för styrelsen ska utgå från den vid var tid
gällande mall för styrelsens arbetsordning som UKF tillhandahåller.

25. Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med UKF vid tillsättande av VD samt
därutöver samråda i frågor som är av särskild vikt för verksamheten.

Särskilda ägardirektiv för Umeå Parkerings AB (556131-0573), (”Bolaget”).
Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma 2022-12-13 och beslutats av Umeå
kommunfullmäktige den 2022-11-28.

1. Grunduppdrag

Bolaget har till mål för sin verksamhet att tillhandahålla väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar samt att driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning.

När Bolaget bedömer det vara lämpligt utifrån affärsmässiga grunder ska Bolaget teckna avtal med fastighetsägare om friköp av parkeringsplatser inom kommunen.

Bolaget ska dessutom övervaka de parkeringsvillkor inom Umeå kommun som fastställts av Tekniska nämnden.

Bolaget ska på affärsmässiga grunder bedriva parkeringsverksamhet inom Umeå kommun. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av den kommunala kompetensen och tillämpliga kommunalrättsliga principer på ett miljömässigt och företagsekonomiskt riktigt sätt.

Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt intresse för hela stadens utveckling. Som regionalt köpcentrum har Umeå länge varit ”målpunkt” för ett mycket stort omland vad gäller handel och service. Parkeringstillgången utgör därvid både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor. För att uppnå de mål som antagits för stadens fortsatta utveckling gäller bland annat att stadsförnyelsen så långt som möjligt ska ske i partnerskap med andra aktörer. Vidare ska stadskärnan befrias från onödig biltrafik i syfte att få en bättre stadsmiljö och att centrum även fortsättningsvis ska vara centrum för handel, service och en mångfald av kultur- och fritidsutbud.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum har Bolaget därför en viktig roll vad gäller möjligheterna att medverka till ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan.

Bolaget ska aktivt bidra till genomförande av intentionerna i Umeå kommuns översiktsplan, fördjupning för centrala stan och Universitetsstaden samt verka för att förverkliga, det av kommunen fastställda, parkeringsprogrammet.

Bolaget ska följa och i förekommande fall delta i kommunens samhällsplanering.

2. Bolagets mål

2.1 Ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas utifrån vissa ekonomiska grundkrav som mäter lönsamheten och
den finansiella styrkan. För precisering av de ekonomiska grundkraven fastställs följande
ägarkrav:

– Förräntningen bör för perioden ej understiga 25 procent per år.
– Soliditeten bör under perioden ej understiga 20 procent per år.

De ekonomiska målen enligt ovan avser den långsiktiga målsättningen, dock kan avvikelser
från dessa komma att ske med anledning av stora investeringar i nya parkeringshus. Bolaget
ska dock alltid eftersträva en god långsiktig lönsamhet som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Beräkningar av effekten på de ekonomiska målen kommer att redovisas i samband med
eventuella investeringsbeslut.

Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde och självfinansiering.

Definitioner

Förräntning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster / (Eget kapital +
andel av obeskattade reserver)

Soliditet
Eget kapital
+ andel av obeskattade reserver) / Totalt
kapital

2.2 Klimat- och miljömål
Bolaget ska aktivt driva miljö- och klimatfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta
mätbara mål som genom förvaltningsberättelsen i årsredovisningen följs upp årligen.

2.3 Kommunfullmäktiges mål
Bolagets verksamhet ska särskilt bedrivas utifrån de inriktningsmål och tilläggsuppdrag som
kommunfullmäktige särskilt destinerat till Bolaget. Av kommunfullmäktiges mål och uppdrag
för perioden 2022 – 2025 träffas Bolaget särskilt av dessa:

Mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden. Samordningsansvar:
kommunstyrelsen och individ- och familjenämnden. Mål 2 destineras särskilt till: individ- och
familjenämnden, för- och grundskolenämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, AB Bostaden, Umeå Parkerings AB och Infrastruktur i Umeå AB

Uppdrag 4: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder och bolag upprätta program för social hållbarhet i enlighet med
kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.

3. Styrelsemöten
Bolaget ska hålla styrelsemöten minst 5 gånger per år.

4. Policys och riktlinjer
Förteckning över styrdokument relevanta för Bolaget kommer tillföras det särskilda
ägardirektivet vid nästkommande revidering.

Om så är lämpligt för Bolagets verksamhet kan Bolaget besluta och anta egna mål, policys
och riktlinjer förutsatt att dessa inte står i strid med gällande lagstiftning, bolagsordning eller
vad Bolaget ålagts att följa i ägardirektiv.